Elastyczność zatrudnienia

Kategorie:

Coraz częściej można zaobserwować zmniejszenie roli tradycyjnego modelu zatrudnienia, które było charakterystyczne dla społeczeństwa fabrycznego opierającego się na umowie o pracę na czas nieokreślony. Model tradycyjnego zatrudnienia to wykonywanie pracy na podstawie bezterminowej umowy o pracę, w stałych godzinach, według powszechnie obowiązujących norm pracy, w siedzibie i pod nadzorem pracodawcy.

Niestabilne warunki gospodarcze oraz silna presja konkurencji sprawiają, że pracodawcy coraz częściej odchodzą od drogiego, tradycyjnego zatrudnienia i korzystają z modeli bardziej elastycznych i tańszych.

Postępujące procesy globalizacji - w tym globalizacji rynku pracy, spowodowane między innymi rozwojem nowoczesnych technik gromadzenia i przesyłania informacji sprawiają, że kluczowym wyzwaniem firm jest stałe podnoszenie wydajności pracy. Elastyczność stała się kluczową cecha nowoczesnego rynku pracy i strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Wzrasta globalna konkurencja w produkcji i usługach. Dochodzi do tego łatwość dostępu do technologii oraz obniżanie barier w handlu międzynarodowym, klienci są coraz bardziej wymagający. Odpowiadając na takie zmiany firmy ukierunkowują się bardziej na klienta, skracają czas reagowania na potrzeby odbiorców usług i produktów, polepszają jakość oraz stale doskonalą swoje usługi. Często osiągają to zwiększając elastyczność i redukując koszty.

Jednym z warunków zapewnienia konkurencyjności firm jest wykształcenie zdolności do szybkiego reagowania na zmiany, które występują na wielu płaszczyznach. Sytuacja zmusza przedsiębiorstwa do racjonalizowania zatrudnienia, upraszczania i spłaszczania struktur organizacyjnych oraz zwiększania elastyczności zatrudnienia.

Elastyczność zatrudnienia to zdolność szybkiego dopasowania liczby i profilu kwalifikacji pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie do zmieniających się warunków i potrzeb.

Elastyczność zatrudnienia to:

  • elastyczność funkcjonalna czyli elastyczność kwalifikacji pracowników, dzięki której możliwa jest szybka modyfikacja zadań oraz rotacja na stanowiskach pracy, bez zakłócania rytmu funkcjonowania firmy;
  • elastyczność ilościowa, pozwalająca na szybkie dostosowanie (zwiększenie lub zmniejszenie) liczby pracowników od potrzeb firmy;
  • elastyczność czasowa, wykorzystanie zasady „just is time”, w polityce kadrowej, poprzez wprowadzanie elastycznego czasu pracy, korzystanie z zatrudnienia sezonowego, leasingu pracowniczego, samozatrudnienia lub outsourcingu;
  • elastyczność przestrzenna, wykorzystująca niestandardowe miejsca wykonywania pracy.

Celem efektywnego i produktywnego zatrudnienia jest szybkie dostosowanie liczby i rodzaju pracowników do ilościowego, jakościowego i czasowego zapotrzebowania na pracę.

Elastyczność zatrudniania może się odnosić do sposobu wynagradzania np. wynagrodzenie zadaniowe oraz elastycznego zakresu pracy, to będzie praca zadaniowa.

Poszukując pracy należy być przygotowanym na to, że firmy w strategii personalnej i polityce zatrudnienia coraz większą wagę będą przywiązywać do nietypowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia.

Ilona Wrótniak-Terlecka
Źródło: 
  • Projekt „Efektywność przez elastyczność-kampania informacyjna, promująca Elastyczne Formy Zatrudnienia”. Grupa Doradcza Projekt . Puławy 2010

Counter

  • Ilość odwiedzin: 19,217

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal