Możliwości i korzyści z zatrudniana absolwentów, osób długotrwale bezrobotnych i matek samotnie wychowujących dzieci

Właściciele przedsiębiorstw często nie wiedzą o możliwościach uzyskania wsparcia oraz nie znają podstaw prawnych które dają korzyści z zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy zalicza się:

  • osoby do 25 r. ż i po 50 r. ż.,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby samotnie wychowujące dzieci do 18 r. ż.,
  • matki, które chciałyby wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka lub podjąć pierwszą pracę,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach Powiatowych Urzędów Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat).

Możliwości oferowane przez instytucje rynku pracy wspierają zatrudnienie oraz oferują wymierne korzyści finansowe.

Jeśli czytasz ten artykuł i należysz do wyżej wymienionych grup to w trakcie poszukiwania pracy możesz również poinformować potencjalnego pracodawcę jakie korzyści finansowe przyniesie mu zatrudnienie Ciebie, oczywiście poza tym że będziesz doskonałym i efektywnym pracownikiem.

Prace interwencyjne

Zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastepuje w wyniku umowy zawartej ze starostą. Umowa taka określa liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni i miejsce wykonywania pracy, oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych; terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Staże

Dla pracodawcy jest to pozyskanie pracownika bez konieczności nawiązywania z nim stosunku pracy i ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniami. Pracodawca może przyjąć na staż który trwa nie dłużej niż 12 miesięcy bezrobotnego do 25 roku życia lub do 27 r. ż. jeśli studiował i nie ukończył 27 lat. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Pracodawca zainteresowany utworzeniem u siebie miejsc przygotowania zawodowego składa wniosek do właściwego PUP. Za każdy pełny miesiąc realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, pracodawca z którym PUP zawarł umowę, otrzymuje 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jako refundację za wydatki poniesione na uczestnika przygotowania. Pracodawca może otrzymać także premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika. Premia ta jest przyznawana po zakończeniu odbywania przez bezrobotnych przygotowania zawodowego, a warunkiem jej otrzymania będzie uzyskanie przez nich pozytywnego wyniku egzaminu.

Jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Refundacja następuje w przypadku, gdy pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy a po upływie roku skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nakładów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska składa wniosek o refundację do starosty. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, która ustalana jest na dzień zawarcia wymienionej umowy.

Refundacja kosztów szkolenia pracodawców i pracowników oraz wynagrodzenia osób skierowanych przez PUP na miejsce osoby szkolącej się

Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy starosta może zrefundować z Funduszu Pracy, koszty szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Zatrudnienie wspierane

Pracodawca składa wniosek o organizacje zatrudnienia wspieranego do PUP. Po podpisaniu umowy PUP wydaje skierowania osobom uprawnionym do zatrudnienia wspieranego. W ramach umowy zawartej z Urzędem, pracodawca po udokumentowaniu poniesionych kosztów składa co miesiąc wniosek na podstawie, którego przez okres do 12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia.

Absolwenci szkół często nie posiadają doświadczenia zawodowego ale ich zaletą jest szybkość przystosowywania się do zmian, brak „negatywnych” nawyków pracowniczych, możliwość zmiany miejsca zamieszkania, zaangażowanie oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania. W trakcie ubiegania się o pracę należy przytaczać te argumenty odpierając lub ubiegając zarzuty pracodawcy o braku doświadczenia zawodowego.

Ilona Wrótniak-Terlecka
Źródło: 
  • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz 415 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2009 r., Nr 6, poz 33).

Counter

  • Ilość odwiedzin: 18,902

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal