Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi.

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy

1. Wychowanie oraz kształcenie ogólne i zawodowe młodzieży mającej problem z realizacją obowiązku szkolnego, potrzebującą szczególnego wsparcia w postaci stworzenia jej warunków do zdobycia zawodu i uzupełnienia wykształcenia, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Co roku w całym kraju jest to grupa ok. 30 tys. młodych ludzi w wieku 15-18 lat, w woj. lubelskim – 1,7 tys. Na co dzień uczą się oni w następujących typach szkół publicznych (Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2- i 3-letnia, Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych 3-letnia) oraz w formie Rzemieślniczej Nauki Zawodu. Zadaniem OHP jest doprowadzenie wychowanków do ukończenia tych szkół i zdobycia przez nich kwalifikacji zawodowych lub czeladniczych. Wychowawcy OHP współpracują z nauczycielami w szkołach i pracodawcami. Rolą OHP w zakresie wychowania jest wsparcie procesu wychowawczego wychowanków poprzez realizację działań o charakterze kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym, programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Na terenie województwa lubelskiego prowadzimy także świetlice środowiskowe, dzięki czemu możemy poszerzyć krąg adresatów naszych działań o dzieci i młodzież ze środowisk lokalnych.

Każdy uczestnik OHP, ucząc się zawodu, ma podpisaną umowę z pracodawcą i posiada status pracownika młodocianego. Ważnym aspektem działalności OHP jest przy tym refundowanie pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. Refundacja płac młodocianych pokrywana jest ze środków Funduszu Pracy. Celem refundacji jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy oraz zachęcenie pracodawców do włączenia się w szerszym zakresie w szkolenie zawodowe młodzieży.

2. Aktywizacja młodzieży w wieku 15-25 lat do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. W tym zakresie zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Działania te razem z udzielaniem wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia i rozpowszechniania niezbędnych informacji o rynku pracy skierowane są przede wszystkim do młodzieży, która planuje swoją karierę zawodową lub poszukuje pracy.

Doradztwo i poradnictwo zawodowe obejmuje m.in. kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, udzielanie grupowych i indywidualne konsultacji zawodowych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez naukę aktywnych metod szukania pracy, określanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, układanie indywidualnych planów kariery, wyznaczanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej, szkolenia. Natomiast do działań w zakresie pośrednictwa pracy zalicza się pozyskiwanie ofert pracy w kraju i za granicą, organizowanie spotkań z pracodawcami, giełd pracy targów pracy i edukacji.
Powyższe zadania realizowane są przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz działające w ich ramach Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Kluby Pracy, Młodzieżowe Biura Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej:

Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość

Głównym celem powstania mobilnych jednostek jest zwiększenie dostępu młodzieży mieszkającej poza większymi miejscowościami do korzystania z profesjonalnej pomocy w określaniu celów edukacyjnych i zawodowych.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej w swojej działalności oferują w formie wyjazdowej jak i stacjonarnej:

 • prowadzenie zajęć grupowych – spotkań informacyjnych i warsztatów,
 • udzielanie informacji zawodowych,
 • prowadzenie porad indywidualnych.

  Młodzieżowe Centra Kariery:

Puławy, Kraśnik, Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Parczew, Włodawa, Krasnystaw, Janów Lubelski, Hrubieszów

Program działania MCK zawiera się w czterech głównych obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe,
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowanie indywidualnych planów działania,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

Kluby Pracy:

Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Filia KP w Krasnymstawie, Zamość

Działania Klubów Pracy adresowane są do osób bezrobotnych poszukujących pracy, które albo nie mają doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia, albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem efektów swoich działań. Celem Klubów Pracy jest umożliwienie nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia oraz nauka aktywności i samodzielności. Szkolenie w ramach Klubu Pracy to cykl warsztatów, przygotowujących do poruszania się po rynku pracy.

Młodzieżowe Biura Pracy:

Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość

MBP zajmują się pośrednictwem pracy, krótkoterminowym zatrudnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy stałej i krótkoterminowej. Aktualne oferty zatrudnienia umieszczane są na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl. Pośrednicy pracy OHP prowadzą ewidencję osób bezrobotnych oraz tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu oraz kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowe.

Punkty Pośrednictwa Pracy:

Radzyń Podlaski, Łęczna

Dzięki funkcjonowaniu tych jednostek zwiększa się dostęp młodzieży do usług pośrednictwa pracy. PPP kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, a także do uczestników oraz absolwentów OHP.

3. Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, współpraca międzynarodowa i wymiany młodzieżowe. Projekty te realizowane są przez OHP od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Najwięcej projektów realizujemy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to ogólnopolskie projekty systemowe OHP (m.in. trzy edycje projektu „Twoja wiedza – Twój sukces”, projekty „18-24 Czas na samodzielność” i „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla Młodzieży”, trzy edycje projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, dwie edycje projektu „Nasza przyszłość”) oraz projekty regionalne („Wolontariat Twoją Szansą” „Teraz młodzież – aktywizacja i szkolenia młodzieży” „Ja i moja przyszłość” „Teraz my – młodzież na rynku pracy”). Adresatem tych projektów jest młodzież w wieku 15-24 lata, zagrożona wykluczeniem społecznym, z ograniczeniami materialnymi i środowiskowymi, bez kwalifikacji zawodowych, co utrudnia tej grupie samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Projekty OHP mają na celu aktywizację społeczno-zawodową beneficjentów oraz kompensację deficytów edukacyjnych i wychowawczych młodych ludzi.

Realizujemy także projekty jako partnerzy – m.in. Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw („Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”) i Starostwa Powiatowego w Puławach („Międzyszkolny Ośrodek Kariery szansą na trafny wybór przyszłego zawodu”).

Innymi źródłami finansowania działań OHP w zakresie współpracy międzynarodowej są programy Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” i „Leonardo da Vinci”.

Największym jak dotąd projektem systemowym OHP, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”. OHP realizują go od 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada utworzenie na terenie całego kraju sieci działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), co sprawi, że zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnie zyska na tym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach. Działaniami projektu obejmujemy młodzież w wieku 15-25 lat. Ze wsparcia korzystają: uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, zaniedbana wychowawczo, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, a także osoby bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające pomocy na rynku pracy.

Jednostki rynku pracy – MCK, PPP i OSZ – tworzone są na mocy uzgodnień i porozumień z lokalnymi samorządami. Do końca 2010 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP utworzyła 8 Młodzieżowych Centrów Kariery (Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Parczew, Włodawa, Krasnystaw, Janów Lubelski, Hrubieszów) i 2 Punkty Pośrednictwa Pracy (Radzyń Podlaski, Łęczna). Docelowo, do końca 2013 r., na terenie całego kraju ma powstać 365 nowych jednostek OHP, w tym: 150 Młodzieżowych Centrów Kariery, 150 Punktów Pośrednictwa Pracy i 65 Ośrodków Szkolenia Zawodowego.

Podsumowując, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP zajmuje się m.in. wspieraniem publicznego systemu wychowawczego i edukacyjnego, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wychowaniem i kształceniem młodzieży, podejmowaniem różnych form umożliwiających młodzieży podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie, organizowaniem całorocznego zatrudnienia dla młodzieży bezrobotnej i sezonowego dla młodzieży uczącej się i studiującej. Poprzez współpracę z partnerami – samorządami, szkołami, poradniami psychologicznymi, kuratorami, policją, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami edukacyjno-wychowawczymi – staramy się wyrównywać szanse młodzieży pochodzącej ze środowisk o trudnej sytuacji, dotkniętej ubóstwem, o podwyższonym stopniu występowania patologii w rodzinie i środowisku życia. Ideą działalności OHP jest wychowanie przez pracę oraz wyposażenie młodych ludzi w możliwie najlepsze kwalifikacje ułatwiające udany start w dorosłe życie.

Zapraszamy

 • młodzież mającą trudności w nauce
 • uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • studentów
 • osoby poszukujące pracy stałej i sezonowej w kraju i za granicą

Oferujemy

 • uzupełnienie wykształcenia
 • pracę
 • szkolenia
 • opiekę pedagogów
 • pomoc doradców zawodowych
 • wsparcie psychologów
 • udział w projektach Unii Europejskiej

Wszystkie usługi są bezpłatne
Do nas wato przyjść! Z nami warto się uczyć i pracować!

Na terenie województwa lubelskiego strukturę OHP tworzą: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, a także mniejsze jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP, Środowiskowe Hufce Pracy, Hufce Pracy) i zajmujące się szeroko rozumianym rynkiem pracy (Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Kluby Pracy, Młodzieżowe Biura Pracy i Punkty Pośrednictwa Pracy). Adresy jednostek OHP znajdują się na stronach internetowych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP www.lubelska.ohp.pl i Komendy Głównej OHP www.ohp.pl.

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wojciechowska 7
20-704 Lublin
tel./fax (81) 524-51-08/09
e-mail: lubelska@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Puławach
ul. Niemcewicza 9
24-100 Puławy
tel./fax (81) 888-97-39
e-mail: mckpulawy@ohp.pl
Doradca zawodowy: Ilona Wrótniak-Terlecka

Środowiskowy Hufiec Pracy w Puławach
ul. Niemcewicza 9
24-100 Puławy
tel./fax (81) 888-97-39
e-mail: shppulawy@ohp.pl

Ilona Wrótniak-Terlecka
Źródło: 
 • Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, styczeń 2011

Counter

 • Ilość odwiedzin: 18,846

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal