Artykuły - Partnerzy

  • Zdjęcie

    Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.

    Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi.

Counter

  • Ilość odwiedzin: 21,965

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal